Valodas

Trešdiena, 18.Oktobris, 2017

Brīdinājuma ziņojums

The service having id "_lv_draugiem" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Višķu ezers

Višķu ezers

Ezera vidējais dziļums ir 6.7 metri, bet maksimālais dziļums - 20.8 metri. Spoguļa laukuma platība - 360.1 ha. Šeit mīt līdakas, asari, zuši, plauži, zandarti, pliči, raudas, kā arī vēdzeles. Ielaisti: zandarti vienvasaras - 39.2 tūkst. (2001.g.); karūsas vienvasaras - 39 tūkst. (2003.g.); līņi vienvasaras - 39 tūkst. (2003.g.); līdakas vienvasaras - 5 tūkst.(2005.g.). Ligzdo pīles un gulbji. Krastos aug niedres, meldri, vilkvālītes, grīšļi, lēpes, glīvenes. Ezera D malā ir neliela sala. Netālu no ezera atrodas Ostrovas  un  Maskovskas pilskalns. Atpūtas iespējas - licencēta makšķerēšana. Višķu ezera krastā atrodas brīvdienu māja "Višķezers", kas piedāvā atpūtas iespējas.

Papildus informācija: 

Nolikums licencētai makšķerēšanai Daugavpils novada Višķu pagasta teritorijā esošajos Luknas un Višķu ezerā un Dubnas upē.

1. Vispārīgie jautājumi

1.1. Višķu ezers, Luknas ezers un Dubnas upe atrodas Daugavpils novada Višķu pagasta teritorijā.

1.2. Saskaņā ar Civillikuma 1102.panta I. Pielikumu Višķu, Luknas ezeri ir publiskas ūdenstilpes.

1.3. Licencētā makšķerēšana Višķu ezerā, Luknas ezerā un Dubnas upē Višķu pagasta teritorijas robežās tiek ieviesta saskaņā ar Ministru kabineta 14.10.2003. noteikumiem Nr. 574 „Licencētās amatierzvejas – makšķerēšanas – kārtība” un Zemkopības ministrijas Valsts Zivsaimniecības pārvaldes 22.09.1999. apstiprinātiem “Luknas ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem“, bet Višķu ezerā ar Zemkopības ministrijas Valsts Zivsaimniecības pārvaldes 06.12.2000. apstiprinātiem “Višķu ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem”.

1.4. Licencēto makšķerēšanu Višķu, Luknas ezeros un Dubnas upē Višķu pagasta administratīvajā teritorijā pamatojoties uz Daugavpils novada domes lēmumu organizē Višķu pagasta pārvalde Daugavpils novada, Višķu pagasts, Špoģu ciems, Skolas iela 17, LV-5481, tālr. 65425347, mob. tālr. 26860311, 29106122.

2. Licencētās makšķerēšanas noteikumi

2.1. Licencētā makšķerēšana tiek noteikta visā Višķu un Luknas ezeru platībā un Dubnas upes posmā Višķu pagasta teritorijas robežās.

2.2. Licencētajā makšķerēšanā jāievēro Latvijas Republikas Ministru kabineta 10.01.2006. noteikumi Nr.31 „Makšķerēšanas noteikumi” un Ministru kabineta 14.10.2003. noteikumi Nr.574 „Licencētās amatierzvejas – makšķerēšanas – kārtība”.

2.3. Licencētās makšķerēšanas gads tiek sadalīts divās sezonās: atklātā ūdens sezona, kad ezeros un upē nav ledus, un ledus sezona, kad ezeros un upē ir ledus.

3. Papildus vides aizsardzības prasības, kuras jāievēro makšķerniekiem.

3.1. Makšķerēšanai izmantojama tauvas josla, saskaņā ar Zvejniecības likumu. (Tauvas joslas platums Višķu ezeram, Luknas ezeram un Dubnas upei – 10m).

3.2. Tauvas joslā aizliegts:
3.2.1. iebraukt ar automašīnām;
3.2.2. kurt ugunskurus, izņemot speciāli iekārtotas vietas, kur tas atļauts ar līdzi atvesto kurināmo;
3.2.3. lauzt kokus, krūmus un bojāt zaļo zonu;
3.2.4. piegružot ezeram piegulošo teritoriju, mest ūdenī stikla, plastmasas un citus atkritumus;
3.2.5. celt apmetnes un ar savu darbību bojāt ainavu.

3.3. Autotransporta novietošana atļauta tikai saskaņā ar Satiksmes noteikumiem īpašās stāvvietās vai uz valsts nozīmes ceļiem.

3.4. Šī nolikuma 13.2.punktā minētās personas var pieprasīt jebkuram makšķerniekam savākt atkritumus 5 m attālumā ap makšķernieku un viņa personīgajām mantām.

3.5. Makšķerniekiem jāievēro Latvijas Republikas likuma "Par vides aizsardzību" 10.panta prasības (šī nolikuma 13.2 punktā minētās personas veic kontroli par vides aizsardzību un dabas resursu racionālu izmantošanu, kā arī ierosina, lai pilnvarotās valsts iestādes ierobežo, aptur vai pārtrauc saimniecisko darbību vai objektu celtniecību, rekonstrukciju un paplašināšanu tajos gadījumos, kad tiek pieļauti vides aizsardzības normatīvo aktu pārkāpumi, kā arī iesniedz attiecīgus priekšlikumus šo pārkāpumu novēršanai).

4. Makšķerēšanas tiesības

4.1. Personām vecumā no 16 līdz 65 gadiem, izņemot invalīdus, papildus licencei nepieciešama arī makšķerēšanas karte.

5. Makšķerēšanas licenču veidi, skaits un maksa par makšķerēšana licencēm

Nr.

p.n.

 Licences veids

      Licenču derīguma termiņi

 Cena Ls / Eur

 Skaits 

1.

Gada

No 01.01.-31.12. makšķerēšanai no krasta, laivas, ledus

8.00 / 11.38

300

2.

Mēneša

Licencē norādītajā mēnesī makšķerēšanai no krasta, laivas, ledus

3.00 / 4.27

150

3.

Bezmaksas gada

Makšķerēšanai no krasta, laivas, ledus

----------

150

4.

Atklātā ūdens sezona

Kad uz ūdeņiem nav ledus: no krasta, laivas.

5.00 / 7.11

200

5.

Ledus sezona

Kad uz ūdeņiem ir ledus

5.00 / 7.11

200

6.

Vienas dienas

Licencē norādītajā dienā no krasta, laivas, ledus

1.00 / 1.42

800

6. Bezmaksas gada licenci var saņemt:

6.1. Bezmaksas gada licences ir tiesīgi saņemt invalīdi un politiski represētās personas, kā arī bērni un pusaudži līdz 16 gadu vecumam un personas, kuras vecākas par 65 gadiem.

7. Makšķernieku lomu uzskaites kārtība

7.1. Makšķernieks katras dienas iegūto lomu ieraksta Makšķernieku lomu uzskaites lapā pēc norādītās formas.

 

Makšķernieku lomu uzskaites lapas paraugs

Makšķernieku lomu uzskaites lapa

Laiks no......līdz......

Makšķerēšanas ilgums

Makšķerēšanas vieta

Zivju suga

Skaits gabalos

Svars

kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2. Pēc licencētās makšķerēšanas dienas, sezonas vai gada beigām, makšķerniekam lomu uzskaites lapa jānodod vai jānosūta pa pastu pēc licencē norādītās adreses. (Višķu pagasta pārvalde, Daugavpils novads, Višķu pagasts, Špoģu ciems, Skolas iela 17,  LV– 5481).

8. Makšķerēšanas licenču realizācijas kārtība

8.1. Licenču izplatīšanu veic:
8.1.1. Višķu pagasta pārvalde, Daugavpils novads, Višķu pagasts, Špoģu ciems, Skolas iela 17, tālr. 65425347, mob. 26860311, 26557072, darbadienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 17.00;
9.1.2. Višķu pagasta pārvaldes pilnvarotie makšķerēšanas noteikumu ievērošanas kontrolieri sestdienās un svētdienās, sazinoties pa mob. tālruni 26860311, 26557072.

 

Adrese: 
Višķu pagasts, Daugavpils novads
Koordinātes: 
Latitude: 56.052278200000
Longitude: 26.813236100000
+37165425347
+37126557072
+37126860311

Daugavpils novada tūrisma informācijas centrs

Daugavpils tūrisma informācijas centrs

Rīgas iela 22a, Daugavpils